Nowiny Spisko – Orawskie

Nowiny Spisko – Orawskie

Oprócz „Gazety Podhalańskiej” drugim ważnym prasowym organem propagandowym stały się „Nowiny Spisko-Orawskie”, wychodzące jako osobny dodatek do niej w latach 1919 – 1920. Ukazywały się nieregularnie w nakładzie 4000 egzemplarzy. W sumie drukiem wyszło 21 numerów; 6 w 1919 r. oraz 15 w 1920 r. Celem tego dodatku było w atmosferze planowanego plebiscytu dotarcie z odpowiednią argumentacją głównie do ludności wiejskiej Spisza i Orawy. Dlatego też zawierały one łatwe i krótkie teksty, pisane gwarą góralską. Ich autorami byli: Piotr Borowy, ks. Józef Buroń, Józef Długosz, ks. Ferdynand Machay, Juliusz Zborowski, Jan Tomasz Dziedzic, Wojciech Halczyn i inni.