Biblioteka w Lipnicy Wielkiej


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

W okresie międzywojennym bibliotekę w Lipnicy Wielkiej prowadziło Towarzystwo Szkoły Ludowej. Była to pierwsza, publiczna biblioteka dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości. Wcześniej, przed 1918 rokiem, punkt biblioteczny mieścił się w domu Jana Winiarczyka, zaopatrywany był przez Gazetę Podhalańską, miał on jednak charakter konspiracyjny.

Koło TSL w Lipnicy Wielkiej zostało założone 1920 r. Nosiło imię Tadeusza Kościuszki. Funkcję prezesa pełniła Józefina Mikowa, zaś zastępcy Karol Ślezak (naczelnik gminy). Gazeta Podhalańska podaje w 1921 roku, że w Lipnicy Wielkiej prężnie działa polska biblioteka, najprawdopodobniej mieściła się w "Organistówce". Od 1926 r. biblioteka funkcjonowała w wybudowanym przez Towarzystwo Domu Ludowym. Zarządzana była przez bibliotekarkę Janinę Kuniankę, zastępcą bibliotekarza był zaś Wincenty Janowiak. W księgozbiorze znajdowała się literatura piękna, gazety i pisma regionalne, poradniki rolnicze. W sprawozdaniu z działalności z 1933 r. podaje się przybliżoną wartość księgozbioru na 800 zł., w jego zbiorach znajdowało się 314 pozycji. Po II wojnie światowej próbowano jeszcze reaktywować działalność Towarzystwa i biblioteki, jednak władze komunistyczne nie pozwoliły na kontynuację dziedzictwa Mików.

W latach pięćdziesiątych rozpoczęto akcję upowszechniania książek, które na Orawie kolportowano głównie poprzez listonoszy i Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, zakładając kluby „Rolnika”. Dzięki tej akcji wiele książek i broszur trafiło do orawskich domów. Wśród wydawnictw pojawiły się też nieliczne, traktujące o perspektywach rozwoju Podhala oraz Orawy.

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej została założona w 1957 roku i mieściła się w prywatnym budynku państwa Rąbałów, zajmując pomieszczenie o powierzchni 35 m2, a prowadziła ją pani Kazimiera Byrtek.

W 1961 roku staraniem Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipnicy Wielkiej w Domu Ludowym przeprowadzono remont, gdzie jedną salę przeznaczono na działalność kulturalną. Pomieszczenie to wyposażono w odpowiedni sprzęt z przeznaczeniem na bibliotekę i czytelnię.

W dniu 31 grudnia 1962 r. Gromadzka Rada Narodowa w Lipnicy Wielkiej podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej, który określał jej cele i zadania. Biblioteka bezpośrednio podlegała Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipnicy Wielkiej a merytorycznie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu. Biblioteka ta mieściła się w domu prywatnym Wilmy i Karola Gąbarczyków w Lipnicy Wielkiej. W 1962 r. na stanowisku bibliotekarza został powołany Tadeusz Łaszczewski, który placówkę tę prowadził do roku 1989.

Gromadzka Biblioteka Publiczna posiadała na terenie Lipnicy Wielkiej kilka punktów bibliotecznych: Skoczyki 1964, Murowaniaca 1965, Kiczory 1968, Przywarówka 1975. Punkty biblioteczne prowadzili nauczyciele języka polskiego. Punkty mieściły się w poszczególnych szkołach, gdzie funkcjonowały również biblioteki szkolne. Z księgozbioru w punktach bibliotecznych korzystali mieszkańcy.

Wraz z wprowadzaniem nowego podziału administracyjnego kraju dokonano zmiany nazwy biblioteki na: Biblioteka Publiczna Gminy Lipnica Wielka. W 1975 r. wskutek przyłączenia Lipnicy Wielkiej do Gminy Jabłonka, Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce. Taki stan utrzymywał się do roku 1989.

Po reaktywowaniu gminy Lipnica Wielka w 1990 r. Rada Gminy Lipnica Wielka Uchwałą Nr XII/53/92 z dnia 19 czerwca 1992 roku utworzyła jednostkę organizacyjną o nazwie: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej. Biblioteka Publiczna oprócz realizacji podstawowych zadań statutowych ożywiała życie kulturalne gminy poprzez różne formy działalności kulturalnej, rozrywkowej w tym: organizowanie imprez artystycznych, umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego miejscowym zespołom i grupom artystycznym poprzez organizowanie występów, wyjazdów na konkursy i festiwale. Dbała o kultywowanie rodzimych tradycji kulturowych m. in. poprzez tworzenie warunków do działalności zespołów regionalnych, orkiestry i teatru amatorskiego. Zajmowała się organizowaniem imprez artystycznych, konkursów, wystaw, spotkań autorskich oraz współdziałaniem z twórcami ludowymi. Dnia 31 marca 2001 r. Rada Gminy utworzyła Gminny Ośrodek Kultury w Lipnicy Wielkiej w skład którego wchodziła Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnicy Wielkiej.

Gminną Bibliotekę Publiczną jako jednostkę organizacyjną ponownie utworzono dnia 27 luty 2007 r. uchwałą nr IV/29/2007 Rady Gminy Lipnica Wielka i taki stan utrzymuje się nadal.

Gminna Biblioteka Publiczna wykonuje zadania statutowe polegające na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie materiałów bibliotecznych, obsłudze użytkowników, jak również prowadzeniu działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Księgozbiór GBP liczy około 19 tysięcy woluminów. W zbiorach Biblioteki Publicznej znajdują się egzemplarze unikatowe tzw. „białe kruki” o tematyce orawskiej pochodzące z księgozbioru ks. Władysława Pilarczyka.

Ponadto Biblioteka organizuje spotkania autorskie, edukacyjne, wystawy, konkursy, realizuje projekty promujące czytelnictwo i kulturę orawską. Prowadzi obsługę Punktu Turystycznego udzielając turystom informacji o atrakcjach turystycznych Lipnicy Wielkiej i Orawy.